HỌP MẶT NGÀY 8/3

Tất cả GV, Nhân viên có mặt lúc 15 giờ ngày 8 tháng 3. Tổ chức họp mặt ngày “Quốc tế phụ nữ”.