HỌP CHI BỘ

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 21/3/2017  tất cả Đảng viên mời dự họp (Không giải quyết phép).