HỌP TỔ VĂN PHÒNG

Mời tất cả thành viên tổ văn phòng và các tổ khối trường dự họp lúc 10 giờ 30 ngày 06 tháng 9 năm 2018.

Trân trọng thông báo!