Nhập SMAS giữa học kỳ 2 2018-2019

Mời tất cả giáo viên đăng nhập vào tài khoản và nhập Sổ đánh giá học sinh giữa học kỳ 2.