Thành tích nhà trường

- Được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận “Kiểm định chất lượng” Đạt mức độ 2.