HỌC NGHỊ QUYẾT

Tất cả Đảng viên học Nghị quyết tại Ủy ban nhân xã Tân Thành.