TỔ CHỨC THI NGHI THỨC ĐỘI

Lúc 7 giờ 30 ngày 18 tháng 3 năm 2017. Thị nghi thức khối 4+5